Tietosuoja

Käsittelemme henkilötietoja useista eri syistä ja olemme sitoutuneet suojelemaan asiakkaidemme oikeuksia ja yksityisyyttä sekä pitämään niitä koskevat tiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan sitä, miten keräämme, käytämme, säilytämme ja suojaamme henkilötietoja niin, että ne ovat turvassa.

Rekisterinpitäjänä toimii Saldo Finance Oyj. Asioidessasi kanssamme ja käyttämällä internet-sivujamme, palveluitamme tai tuotteitamme hyväksyt samalla tietojesi keräämisen, käsittelyn ja luovuttamisen tietosuojaselosteen mukaisesti.

Miksi tietoja kerätään?

Tietojen kerääminen on välttämätöntä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme tuotteitamme ja palveluitamme sekä täyttääksemme lain vaatimukset ja kyetäksemme toimimaan lain edellyttämällä tavalla. Tietoja käytetään myös toimintamme ja tuotteidemme kehittämiseen sekä viestintään asiakkaillemme.

Mitä tietoja keräämme?

Henkilötietoja kerätään useimmiten suoraan asiakkailtamme. Näin kerättyjä tietoja ovat esimerkiksi nimi, henkilötunnus ja osoitetiedot. Tietoja kertyy myös tuotteidemme tai palveluidemme käytöstä. Tämä ei kuitenkaan riitä ja näin kertyneiden tietojen lisäksi tarvitsemme muita tietoja, joilla täydennämme saamiamme tietoja tai joilla voimme varmistaa tietojen ajantasaisuuden ja paikkansapitävyyden.

Kenelle tietoja luovutetaan?

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa palveluntarjoajillemme voidaksemme palvella asiakkaitamme paremmin, tehdäksemme parempia luottopäätöksiä ja toimiaksemme lain edellyttämällä tavalla.

Mitä oikeuksia asiakkaillamme on koskien henkilötietoja?

Asiakkaillamme on aina oikeus tarkistaa rekisteröimämme henkilötiedot ja korjata mahdolliset virheelliset tai vanhentuneet tiedot ja vaatia käsittelyn kannalta tarpeettomien henkilötietojen poistamista sekä kieltää ja peruuttaa suoramarkkinointiin, mielipide- ja markkinointitutkimuksiin osallistumisensa.

Käytämmekö automatisoitua päätöksentekojärjestelmää?

Antamamme luottopäätökset perustuvat automatisoituun päätöksentekoon. Asiakkaamme voivat pyytää, että heitä koskevat luottopäätökset tehdään manuaalisesti, ilmaista mielipiteensä tai riitauttaa automaattiset päätökset, kun päätöksellä on asiakasta koskevia oikeusvaikutuksia tai merkittäviä muita vaikutuksia. Annamme lisätietoa automatisoituun päätöksentekoon liittyvästä käsittelylogiikasta ja sen merkityksestä luoton hakemisen yhteydessä.

1. Rekisterinpitäjä:

Saldo Finance Oyj (Y-tunnus 2360614-4) Juhana Herttuan puistokatu 3, 20200 TURKU puh. 06000 55000 Sähköposti: asiakaspalvelu@tact.fi

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö: Tietosuojavastaava Tarkastuspyynnöt: tietosuoja@tact.fi tai kirjallisesti Saldo Finance Oyj / Tietosuoja, Juhana Herttuan puistokatu 3, 20200 TURKU Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudelliset kysymykset: Tietosuojavastaava

3. Rekisterin nimi:

Saldo Finance Oyj:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on kuluttajaluotonantotoimintaan liittyvien tehtävien ja palveluiden hoito ja kehittäminen, luottopäätösten tekeminen, rekisteröityjen yksilöiminen ja tunnistaminen, asiakassuhteen ja yhteystietojen hallinta, riskienhallinta, suoramarkkinointi ja palvelujen kohdentaminen asiakkaille sekä lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitaminen.

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja käytetään myös asiakkaan profilointiin luotonantopäätöksen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Profilointi on välttämätöntä Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen luottosopimuksen tekemistä varten ja osaltaan Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien täyttämiseksi.

Käsittelyä suoritetaan suoramarkkinoinnin osalta Rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteutumisen takaamiseksi ja rekisteröidyn suostumuksella.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät kuluttajaluottohakemuksen tekemiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan ja käsitellä rekisteröidyn luottohakemusta.

Rekisterinpitäjällä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä ja näiden yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramainonta, etämyynti ja muu suoramarkkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut näihin rinnastettavat osoitteelliset lähetykset sekä tilastointi) henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjä voi tallentaa asiakkaan ja asiakaspalvelun välillä käydyt puhelinkeskustelut ja käyttää näin syntyneitä tallenteita asiakaspalvelutapahtumien todentamiseen ja asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja käsitellään sopimussuhteen voimassaoloajan. Sopimussuhteen päättymisen jälkeen tiedot poistetaan 10 vuoden kuluttua rekisterinpitäjän noudattaman poistamisprosessin mukaisesti.

Mikäli luotonhakijan ja rekisterinpitäjän välistä luottosopimusta ei synny henkilötietojen vastaanottamisen jälkeen henkilötiedot poistetaan edellä kuvatulla tavalla.

Rekisterinpitäjä ja kulloinkin sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt voivat käsitellä sopimussuhteen päätyttyä henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

6. Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

 • Henkilöön liittyvät perustiedot, kuten asiakastunnus, henkilötunnus, nimi, kotikunta, asiointikieli, arvo, ammatti, koulutus, työpaikkatiedot (nimi ja puh.nro), asiakkuuden alkamisajankohta, asumistiedot, luotto- ja maksuhäiriötiedot

 • Kooditiedot, kuten tilatieto (mm. kuolinpesä, edunvalvonnassa oleva, konkurssi, perimistoimenpiteet). Yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, IP-osoite.

 • Osoitetiedot, kuten jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka, suoramarkkinointikielto.

 • Henkilön asiointitiedot, kuten tili-, luotto-, sopimus-, hakemustietoja tai osallisuussuhde edellä mainittuun asiointiin.

 • Lainsäädäntövelvoitteiden täyttämisen edellyttämät tiedot, kuten rahanpesun ja terrorismin selvittämisestä ja estämisestä annetun lain velvoitteiden täyttämisen edellyttämät tarpeelliset tiedot.

 • Suoramarkkinointirekisterissä olevien osalta rekisteritiedot sisältävät henkilön perustiedot eli nimi ja yhteystiedot.

 • Verkkosivujen käyttäytymis- ja käyttötiedot, jotka sisältävät henkilön verkkokäyttäytymisen ja palveluiden käytön seurannan evästeiden ja muiden seurantateknologioiden avulla. Kerättävät tiedot koostuvat esimerkiksi henkilön sivustolla tekemistä toimenpiteistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n ylläpitämästä luottotietorekisteristä, Posti Group Oyj:ltä, viranomaisten pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa sekä luottohakemuksen käsittelyn yhteydessä luotonhakijan antamalla suostumuksella saatuja tietoja aiemmista luotoista toisilta luotonantajilta.

Lisäksi henkilötietoja kerätään luotonvälittäjänä toimivilta itsenäisiltä yrityksiltä silloin, kun luotonhakija tekee luottohakemuksen luotonvälittäjälle. Mikäli luotonhakija ei tee Saldo Finance Oyj:n kanssa luottosopimusta, hakijan henkilötiedot poistetaan Rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä kohdan 5 mukaisesti.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa tarvittavin osin Rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille, palvelutoimittajille ja perintään liittyen perintäyhteistyökumppanille sekä asiakkaan nimenomaisesta toimeksiannosta ja suostumuksella toisille luotonantajille Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämää keskinäistä järjestelmää hyväksikäyttäen.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käyttö on ohjeistettu ja rekisterin käyttäjät tunnistetaan. Rekisterin käyttäjät tunnistetaan ja käyttäjien käyttövaltuuksia ja käyttövaltuuksien rekisteröintiä valvotaan huolella. Laitteistojen, joissa rekisterit on talletettu, sijainti ja suojaus on hoidettu huolella samoin kuin tiedostojen ja tietojen suojaus on hoidettu asianmukaisesti. Muutoin kuin elektronisesti tallennettua aineistoa säilytetään asianmukaisesti lukitussa ja suojatussa tilassa. Toimitilojen kulunvalvonta on järjestetty asianmukaisesti.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus

 • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;
 • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee toimittaa kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.
 • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen
 • vaatia, että rekisteröidyn henkilötietoja käsittelee automaattisen päätöksenteon, kuten profiloinnin tapauksessa, rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö
 • esittää kantansa ja riitauttaa profilointia koskeva päätös
 • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on aina oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin.

11. Tarkastusoikeus

Henkilöillä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Kirjalliset allekirjoitetut tarkastuspyynnöt rekisteriin talletetuista tiedoista on osoitettava yhtiön postiosoitteeseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta korjattava, poistettava tai täydennettävä virheellinen, tarpeeton tai puutteellinen tieto.

Mikäli Rekisterinpitäjä ei suorita vaadittua rekisterin korjausta, on Rekisterinpitäjän annettava asiasta kirjallinen todistus, johon merkitään ne syyt, joiden vuoksi korjausvaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle Rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon, mikäli ilmoittaminen on mahdollista eikä se vaadi kohtuutonta vaivaa.

13. Evästeet ja käyttäjien seuranta

Rekisterinpitäjä kerää, käsittelee ja analysoi verkkosivujensa käyttöön liittyviä tietoja. Verkkoliikennettä koskeva tieto on tietoa, joka liittyy verkkosivuston kävijöihin ja jota käsitellään tietoliikenneverkoissa viestien lähettämistä, jakelua ja saataville asettamista varten.

Rekisterinpitäjä käyttää evästeitä ja muuta vastaavaa teknologiaa, jotta se voi toimittaa asiakkaille tuotteita ja palveluita, tarjota turvallisen verkkoympäristön, ehkäistä väärinkäytöksiä, toteuttaa markkinointitoimia, mahdollistaa paremman asiakaskokemuksen verkossa, seurata verkkosivustojen analytiikkaa ja tarjota mahdollisimman kiinnostavaa sisältöä.

Asiakas voi valita selaimen asetuksista, hyväksyykö evästeiden käytön. Jos evästeiden käyttöä ei hyväksytä, voi verkkosivustoa käyttää, mutta valinta voi rajoittaa sivustojen ja palveluiden toiminnallisuutta.

Lisätietoja on saatavilla tarvittaessa Rekisterinpitäjän internetsivuilta.

14. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Parannamme ja kehitämme palveluitamme, tuotteitamme ja verkkosivustojamme jatkuvasti, jolloin tietosuojaselosteen sisältö voi muuttua. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, ilmoitamme siitä selkeästi rekisteröidyille, kun laki niin edellyttää ja ilmoitus tehdään aina Rekisterinpitäjän internetsivuilla.