Tact Finance Oyj jatkuvan lainan sopimusehdot

1. Lainanmyöntäjä

Tact Finance Oyj toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena (Aluehallintoviraston rekisteröintitunnus PU261A).

2. Määritelmät

2.1. Luotto on jatkuva toistaiseksi voimassa oleva luottosopimus.

2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan luotonmyöntäjän tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

2.3 Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jona pankit ovat auki ja maksujenvälitystä tehdään.

2.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen.

2.5. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa luotonmyöntäjän edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse, kun asiointi luotonmyöntäjän verkkopalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

2.6. Lyhennysvapaalla tarkoitetaan vapautumista seuraavaksi erääntyvän luoton pääoman ja kulujen maksamisesta yhden kuukauden osalta. Luoton korko maksetaan normaalisti laskun eräpäivänä. Kts. tarkemmin kohta 6.2.

2.7. Maksuvapaalla tarkoitetaan seuraavaksi erääntyvän koko lyhennysmaksuerän siirtämistä kuukaudella. Erääntyvästä maksusta ei tarvitse maksaa osaakaan laskun eräpäivänä. Kts. tarkemmin kohta 6.3.

3. Lainan myöntäminen ja käyttö

Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja oikeustoimikelpoiselle hakijalle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin,
joka asuu vakituisesti Suomessa, joka on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten, jolla on käytössään Suomessa yleisesti toimivan pankin verkkopankkitunnukset ja joka täyttää lainanmyöntäjän lainanmyöntämiskriteerit.

Lainaa haetaan käyttämällä verkkopankkitunnuksia asiakkaan henkilöllisyyden varmistamiseksi asiakkuuden perustamisen yhteydessä. Tämän jälkeen asiointi tapahtuu henkilökohtaisen tunnisteen avulla, jota asiakkaan on säilytettävä huolellisesti. Asiakas vastaa lainanmyöntäjälle tunnisteella suoritettujen nostojen takaisinmaksusta.

Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainapäätöksestään hakijalle. Lainanmyöntäjä voi syytä ilmoittamatta hylätä hakijan hakemuksen ja olla myöntämättä lainaa. Lainanmyöntäjä antaa asiakkaalle lainatarjouksen, joka yhdessä hakijan hyväksyvän vastauksen sekä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen lainanhakijan ja lainanmyöntäjän välillä. Lainanmyöntäjä käyttää lainaa myöntäessään ja valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ja / tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja tarkastaa lainanhakijan henkilötiedot mm. väestörekisterijärjestelmästä.

Myönnetty luottoraja riippuu lainanhakijan riskiarviosta ja voi poiketa hakijan hakemasta määrästä. Laina on jatkuva ja lainansaajan lyhentäessä lainaa sopimuksen mukaisesti, voidaan lainavarat nostaa aina uudelleen lainan maksimimäärään asti. Myönnetty laina on jatkuvasti lainansaajan käytettävissä ilman lainanantajan erillistä lainapäätöstä.

4. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Lainanmyöntäjä ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainansaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee olla vastaavia väestötietojärjestelmään rekisteröityjen tietojen kanssa.

Lainanmyöntäjällä on oikeus varmistaa, että lainansaajan antama puhelinnumero on oikea ja tämän käytössä. Lainansaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksensa lainanmyöntäjälle. Lainanmyöntäjällä on oikeus laskuttaa lainansaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

5. Lainan nostamisen edellytykset

Lainanmyöntäjä siirtää nostetun lainan määrän lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Noston tulee olla vähintään 50 euroa. Lainasopimus on voimassa toistaiseksi ja asiakas voi nostaa lainaa haluamissaan erissä palvelussa tarkemmin määritellyin säännöin lainan maksimimäärään asti. Lainansaajan nostamat varat siirretään yleisimmissä rahalaitoksissa oleville tileille normaalisti reaaliaikaisesti, jolloin varat ovat asiakkaan käytettävissä noin 15 minuutin viiveellä. Lainanmyöntäjästä riippumattomista syistä asiakkaan on varauduttava siihen, että varojen siirto asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille voi kestää jopa 1-2 pankkipäivää.

6. Lainan takaisinmaksu

6.1. Maksuohjelma
Luotonsaaja maksaa luoton takaisin luotonmyöntäjälle kuukausierissä erikseen sovitulla tavalla. Maksuerä muodostuu luoton noston yhteydessä lisätystä hinnaston mukaisesta nostokulusta, korosta, tilinhoitomaksusta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä sekä muista mahdollisista hinnaston mukaisista kuluista. Jos jäljellä olevan velan kokonaismäärä on pienempi kuin luotosta takaisinmaksettava minimikuukausierä, kuukausieränä maksettava määrä on koko loppuvelka kuluineen ja korkoineen.
Jos maksuerän eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksuerän voi suorittaa ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. Pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.
Luotonsaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten selvittelystä luotonmyöntäjä veloittaa hinnaston mukaisen kulun. Alle 10 euron liikasuorituksia ei palauteta.

6.2. Lyhennysvapaa
Luotonsaajalla on oikeus lyhennysvapaaseen (kuukauteen).
Lyhennysvapaa tarkoittaa vapautumista luoton lyhennyserän ja kulujen suorittamisesta yhden maksueräkuukauden osalta. Maksamattomat lyhennyserä ja kulu huomioidaan tätä seuraavissa lyhennyserissä, joiden suuruus riippuu käytetyn luoton kokonaismäärästä. Lyhennysvapaa koskee vain yhtä maksuerää, sitä seuraavat maksuerät ovat luottosopimuksen mukaisia.
Lyhennysvapaan yhteydessä luoton korko maksetaan normaalisti laskun eräpäivänä.
Lyhennysvapaan voi saada, jos luottoa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti ja edellisen lyhennysvapaan käyttämisestä on kulunut vähintään 60 päivää. Kun lyhennysvapaa on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti ja se koskee seuraavaa erääntymätöntä maksuerää. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä asiakkaan ”omat sivut” –palvelussa.

6.3. Maksuvapaa
Luotonsaajalla on oikeus maksuvapaaseen (kuukauteen).
Maksuvapaa tarkoittaa vapautumista seuraavaksi erääntyvän lyhennyserän suorittamisesta sen kuukauden osalta. Maksuvapaan kuukauden maksamaton lyhennyserä siirtyy kuluineen ja korkoineen vaikuttamaan seuraavien maksuerien suuruuteen, jotka riippuvat käytetyn luoton kokonaismäärästä.
Erääntyvästä maksusta ei tarvitse maksaa osaakaan laskun maksuvapaakuukauden eräpäivänä.
Maksuvapaan voi saada, jos luottoa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti ja luottosopimus on ollut voimassa vähintään 180 päivää ja edellisen maksuvapaan käyttämisestä on kulunut vähintään 180 päivää. Kun maksuvapaa otetaan käyttöön, se tulee voimaan heti ja koskee seuraavaa erääntymätöntä maksuerää. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida vain internetissä asiakkaan ”omat sivut” -palvelussa.

6.4. Kuukausierän määräaikainen muutos
Luotonsaajalla on oikeus muuttaa luottonsa kuukausittain erääntyvää lyhennysmaksuerää puoleen alkuperäisen kuukausierän suurudesta/50 prosenttia pienemmäksi. Muutos on määräaikainen ja se koskee kolmea (3) seuraavaksi erääntyvää maksuerää.

Alennuksen voi saada, jos luottoa on hoidettu sopimusehtojen mukaisesti ja edellisestä alennuksen käyttämisestä on kulunut vähintään 180 päivää. Alennus tulee voimaan heti ja koskee kolmea (3) seuraavaa erääntymätöntä luoton lyhennysmaksuerää. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida vain internetissä asiakkaan ”omat sivut” -palvelussa.

6.5. Lisäehdot lyhennysvapaan, maksuvapaan ja kuukausierän määräaikaiselle muutokselle
Lyhennysvapaan käytön edellytyksenä on, että asiakkaalla ei ole samanaikaisesti käytössään seuraavia palveluja: ”maksuvapaa”, ”eräpäivän muutos”, ”kuukausierän määräaikaista muutosta” tai ”luottomäärän korotus”.
Maksuvapaan käytön edellytyksenä on, että asiakkaalla ei ole samanaikaisesti käytössään seuraavia palveluja: ”lyhennysvapaa”, ”eräpäivän muutos”, ”kuukausierän määräaikaista muutosta” tai ”luottomäärän korotus”.
Kuukausierän määräaikaisen muutoksen käytön edellytyksenä on, että asiakkaalla ei ole samanaikaisesti käytössään seuraavia palveluja: ”lyhennysvapaa”, ”maksuvapaa”, ”eräpäivän muutos”, ”kuukausierän määräaikaista muutosta” tai ”luottomäärän korotus”.

7. Lainan korko

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainavarat on annettu pankille siirrettäväksi lainansaajan pankkitilille. Mikäli lainaan sisältyy erillinen koroton aikajakso, ilmoitetaan asiakkaalle kyseisestä edusta varojen noston yhteydessä. Lainansaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle pääomalle sopimuksen mukaista korkoa. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Todellinen vuosikorko lasketaan asiakkaalle esimerkkitapauksessa, jossa on arvioitu maksettavaksi lainan kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn lainan määrä vastaa asiakkaalle myönnetyä luottorajaa mukainen määrä ja lainan korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko ajan. Laskelmassa on huomioitu tyypillisen asiakkaan suorittamat maksut, nostokulu sekä lainan korko. Lainanmyöntäjä voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.

8. Viivästyskorko

Jos luottoa, sen lyhennystä tai korkoa ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä luotonantajalla luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajalla.

Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko.

Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

9. Lainasta perittävät maksut

Hinnaston mukaiset maksut, kuten nostokulu, veloitetaan lainansaajalta kertamaksuna lainan noston yhteydessä tai lainan takaisinmaksuerän yhteydessä. Lainansaajan on korvattava lainanmyöntäjälle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat lainan, lainan korkojen ja sen hoitamiseen liittyvien muiden maksujen ja palkkioiden perimisestä.

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Lainanmyöntäjä voi korottaa lainasta perittäviä lainasopimukseen sopimuksen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainansaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan lainanmyöntäjän ilmoittamasta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä lainansaajalle. Lainanmyöntäjä ilmoittaa muutoksista lainansaajalle välittömästi kohdan 16 mukaisesti.

10. Luoton voimassaolo ja irtisanominen

Luotto on jatkuva luotto ja luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luotonsaaja voi kirjallisesti irtisanoa luottosopimuksen päättymään välittömästi ja luotonantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.
Luotonantajalla on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli luotonsaaja on antanut luotonantajalle harhaanjohtavia tietoja luottoa haettaessa. Sopijapuolella on oikeus purkaa luottosopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.
Irtisanomisen / purkamisen jälkeen luoton käyttäminen on kielletty. Irtisanomisen / purkamisen jälkeen jäljellä oleva luotto on maksettava loppuun luottoehtojen mukaisesti.

11. Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun luotonsaaja on pysyvällä tavalla saanut haltuunsa luottosopimuksen ja luottoa koskevat ennakkotiedot. Peruutusoikeus ei koske yksittäisiä luoton nostoja, kun luottosopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta.

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti määräajassa osoitteeseen:

Tact Finance Oyj

Peruutusilmoitukset

Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku

Tai sähköpostilla osoitteeseen [email protected].

Peruutusilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

Asiakkaan nimi ja henkilötunnus,

peruutusilmoitus,

lainan määrä,

paikka ja aika sekä

asiakkaan omakätinen allekirjoitus.

Mikäli luottosopimukseen on liitetty muita palveluja, peruuntuvat myös muut palvelut peruutusilmoituksen perusteella.
Peruutusoikeutta ei ole, kun luottosopimukseen tehdään muutoksia luotonsaajan pyynnöstä.
Luotonsaajan on palautettava luottosopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruutus raukeaa. Takaisinmaksettava määrä on tarkistettava asiakaspalvelusta koron laskemista varten.
Jos palautusta ei ole tehty 30 päivän kuluessa raukeaa peruutus ja luottosopimus säilyy voimassa entisin ehdoin.

12. Lainansaajan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin

Lainansaajalla on oikeus maksaa ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja sopimuksen mukaista kuukausierää suurempi maksuerä tai koko laina. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa lyhentää lainansaajan velkapääomaa eikä se vapauta lainansaajaa tulevien maksuerien maksamisesta. Jos lainansaaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta lainanmyöntäjän saatavasta on vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

13. Lainan käyttöoikeuden rajoittaminen

Lainanmyöntäjällä on oikeus estää tai rajoittaa lainan käyttöä

– turvallisuussyistä,

– jos on syytä epäillä, että tiliä käytetään vilpillisesti,

– jos lainansaajan riski joutua maksuviivästykseen on kohonnut, kun esimerkiksi maksuerää ei ole maksettu sopimuksen mukaan,

– jos ulosottomies ilmoittaa lainanmyöntäjälle lainaa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta.

Riski siitä, että lainansaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut esimerkiksi silloin, kun

– luotonsaaja on maksukyvytön,

– luotonsaaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin

– luotonsaajalle määrätään edunvalvoja,

– luotosta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu,

Lainanmyöntäjä ilmoittaa käyttöoikeuden rajoittamisesta kohdan 16 mukaisesti.

14. Lainan erityiset erääntymisperusteet

14.1. Maksun laiminlyönti

Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainansaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä. Lainaa ei ole oikeus eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta lainansaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanmyöntäjälle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava lainanmyöntäjälle viivytyksettä.

14.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos

– lainansaaja on antanut lainanmyöntäjälle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin,

– lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai

– lainansaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

14.3. Erääntymisen voimaantulo

Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos laina eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa lainakustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

15. Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

Lainanmyöntäjällä on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli lainansaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.
Lainanmyöntäjällä on oikeus luovuttaa lainansaajan maksujen myöhästymiseen liittyviä tietoja myös toisille luotonantajille lainansaajan nimenomaisella suostumuksella.

16. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Lainanmyöntäjän lainansaajalle lähettämät ilmoitukset katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, jos ne on lähetetty lainansaajan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

17. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen

Lainanhakija antaa lainanmyöntäjälle oikeuden kerätä, rekisteröidä ja käsitellä lainahakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saamiaan luottotietoja. Lainanhakija antaa luvan myös sille, että lainanmyöntäjä voi hankkia muilta lainanantajilta tietoja lainanhakijan aikaisemmista lainoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa samalla luvan siihen, että lainanmyöntäjä voi luovuttaa näin kerättyä tietoa lainanhakijan lainoista muille lainanmyöntäjille. Edellä mainittuja tietoja kysytään ja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämän teknisen käyttöliittymän kautta järjestelmään liittyneiden lainanmyöntäjien kesken.

18. Oikeus muutoksiin

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja ilmoittamalla lainansaajalle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää lainansaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä. Ehdotetut sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei lainansaaja vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä. Muutoksista tiedotetaan kirjallisesti vähintään kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

19. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus muutostilanteissa

Muutoksista yhteystiedoissa (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) on ilmoitettava välittömästi lainanmyöntäjälle. Mikäli lainansaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön lainanmyöntäjän hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, lainanmyöntäjällä on oikeus hankkia lainansaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Lainansaajan on annettava lainanmyöntäjälle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän lainasuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanmyöntäjälle tarpeellisia.

20. Vastuu välillisistä vahingoista

Luotonmyöntäjä ei vastaa luotonsaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

21. Vastuu välillisistä vahingoista

Lainanmyöntäjä ei vastaa lainansaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

22. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle, niin pian kuin se on mahdollista, ylivoimaisesta esteestä. Lainansaaja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lainanmyöntäjä ei vastaa siitä, että lainansaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainansaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut lainavarat siirretään lainansaajan pankkitilille yksinomaan lainansaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Lainanmyöntäjä ei myöskään vastaa:

– palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,

– mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,

– palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai

– vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Näillä lainasopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia.

Lainanmyöntäjällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

23. Sopimuksen siirto

Lainanmyöntäjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä lainansaajaa kuulematta. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle.

24. Markkinointiviestintä

Mikäli hakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, lainanmyöntäjällä ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

25. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto (www.kkv.fi) sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot (www.avi.fi).

26. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Jos luottosopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella.

27. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Lainansaaja voi nostaa tästä lainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Lainanmyöntäjä voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Voimassa 30.12.2014 alkaen.

PALJONKO HALUAT NOSTAA LUOTOLTASI?


100€
2000€
TAI

KERTAMAKSU

92€


  • Korko 0%
  • Nostokulu 300
  • Maksat vain siitä mitä nostat
  • Maksuaikaa jopa 45 päivää
  • Ensimmäinen eräpäivä 28.2.2017
TAI

ERÄMAKSU

92€ /kk


  • Korko 0% ensimmäiseen eräpäivään saakka
  • Nostokulu 300
  • Jatkuva luotto
  • Selkeät ja edulliset kuukausierät, 2000 € lainalimiitin erä aina 50-250 €
  • Ensimmäinen eräpäivä 28.2.2017
facebook twitter
instagram youtube
Limiitti.fi on toistaiseksi voimassa oleva jatkuva luotto jopa 3.000 € luottorajalla. Luoton kulut ovat nostopalkkio 15 % ja vuotuinen nimelliskorko 60 %. Todellinen vuosikorko 3000,00€ lainalle on 97,81 %, kun laina nostetaan kerralla ja maksetaan takaisin 12 kuukauden aikana. Laina ja lainakustannukset yhteensä 4258,50 €. Luoton maksimimaksuaika on 30 kk.