laki_saldo.jpg

Saldo Finance Oyj jatkuvan lainan sopimusehdot

Alla olevat yleiset lainaehdot ja lainanhakijan sähköinen allekirjoitus muodostavat yhdessä Saldo Finance Oyj:n lainapäätöksen kanssa hakijan ja Saldo Finance Oyj:n (jäljempänä lainanmyöntäjä) välisen lainasopimuksen, kun lainanhakija on hyväksynyt lainanmyöntäjän antaman tarjouksen hakemuksen perusteella.

Lainanmyöntäjä voi hyväksyä hakijan hakemuksen myös siten, että sitä on joidenkin ehtojen osalta lainanmyöntäjän toimesta muutettu ja mikäli hakija hyväksyy tällaisen ehdoiltaan muutetun lainapäätöksen, lainapäätös ja alla olevat yleiset lainaehdot lainapäätöksen edellyttämiltä osiltaan muutettuna muodostavat hakijan ja lainanmyöntäjän välisen lainasopimuksen.

Mikäli lainanmyöntäjä ei hyväksy hakijan hakemusta, lainanmyöntäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, siirtää hakemus jollekin toiselle luotonantajalle tai välittäjälle edelleensiirto-oikeuksin pyytämättä siirrolle erikseen suostumusta hakijalta. Luotonantaja, jolle lainanmyöntäjä on siirtänyt hakijan hakemuksen, voi tehdä hakemuksen perusteella hakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vapaasti määräämillään ehdoilla siten, että luotonantajalla on oikeus vapaasti poiketa hakemuksen ehdoista. Lainanmyöntäjällä ei ole mitään vastuuta hakijaa kohtaan siitä, tekeekö luotonantaja hakijalle ehdotuksen lainan myöntämisestä vai ei, eikä muutoinkaan mistään luotonantajan toimenpiteistä hakijaa kohtaan.

1. Lainanmyöntäjä

Saldo Finance Oyj

Turku Lemminkäisenkatu 46,

20520 TURKU

(postitusosoite, ei asiakaspalvelua)

Y-tunnus: 2360614-4

Puhelin: 010 219 5500

Sähköposti: asiakaspalvelu@tact.fi

Internet: www.limiitti.fi ja www.saldo.com

Saldo Finance Oyj toimii Suomen aluehallintoviraston valvonnan alaisena (Aluehallintoviraston rekisteröintitunnus PU261A).

2. Määritelmät

2.1. Laina on jatkuva toistaiseksi voimassa oleva lainasopimus, jota asiakas voi käyttää harkintansa mukaan nostamalla lainavaroja käyttöönsä pankkitililleen myönnetyn luottorajan puitteissa.

2.2. Luottokustannuksilla tarkoitetaan lainanmyöntäjän tiedossa olevien ja sopimussuhteen johdosta velallisen maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää.

2.3. Pankkipäivällä tarkoitetaan tavallista viikonpäivää, jolloin pankit ovat auki ja maksujenvälitystä tehdään.

2.4. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona lainan määrälle lyhennykset huomioon ottaen Oikeusministeriön antaman asetuksen mukaisesti.

2.5. Etämyynnillä tarkoitetaan tilannetta, kun sopimus palvelusta tehdään etäviestintä käyttäen siten, että asiakas ei henkilökohtaisesti sopimusta tehtäessä tapaa lainanmyöntäjän edustajaa. Etämyynnistä ei ole kyse, kun asiointi lainanmyöntäjän verkkopalvelussa liittyy jo olemassa olevaan sopimukseen.

2.6. Lyhennysvapaalla kuukaudella tarkoitetaan vapautumista seuraavaksi erääntyvän lainan pääoman ja kulujen maksamisesta yhden kuukauden osalta. Lainan korko maksetaan normaalisti laskun eräpäivänä. Kts. tarkemmin kohta 6.2.

2.7. Maksuvapaalla kuukaudella tarkoitetaan seuraavaksi erääntyvän koko lyhennysmaksuerän siirtämistä kuukaudella. Erääntyvästä maksusta ei tarvitse maksaa osaakaan laskun eräpäivänä. Kts. tarkemmin kohta 6.3.

3. Lainan myöntäminen ja käyttö

Laina voidaan myöntää täysi-ikäiselle ja oikeustoimikelpoiselle henkilölle, joka on hoitanut raha-asiansa hyvin, asuu vakituisesti Suomessa, on luottokelpoinen, jolla on käytössään matkapuhelinliittymä ja suomalainen pankkitili lainavarojen maksamista varten, jolla on käytössään Suomessa yleisesti toimivan pankin verkkopankkitunnukset ja joka täyttää lainanmyöntäjän lainanmyöntämiskriteerit. Lainan hakemisen yhteydessä hakijan henkilöllisyys todetaan verkkopankkitunnuksilla tai käyttäen muuta lain täyttävää vahvaa tunnistamiskeinoa. Lainanhakijan tunnistamisen ja lainasopimuksen solmimisen jälkeen asiointi tapahtuu kertakäyttöisen tunnistekoodin avulla. Asiakas vastaa luotonantajalle hakijan ilmoittamalle pankkitilille siirrettyjen lainavarojen takaisinmaksamisesta sopimusehtojen mukaisesti.

Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainapäätöksestään hakijalle. Lainanmyöntäjä voi syytä ilmoittamatta hylätä hakijan hakemuksen ja olla myöntämättä lainaa. Lainanmyöntäjä antaa asiakkaalle lainatarjouksen, joka yhdessä hakijan hyväksyvän vastauksen sekä näiden sopimusehtojen kanssa muodostaa sopimuksen lainanhakijan ja lainanmyöntäjän välillä. Lainanmyöntäjä käyttää lainaa myöntäessään ja sitä valvoessaan hakijan henkilöluottotietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ja / tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä ja tarkastaa lainanhakijan henkilötiedot mm. väestörekisterijärjestelmästä.

Myönnetty luottoraja riippuu lainanhakijan riskiarviosta ja voi poiketa hakijan hakemasta määrästä. Lainanhakijalle esitetään lainan hakemisen yhteydessä lainatarjous, jonka lainanhakija voi hyväksyä tai hylätä. Laina on jatkuva ja lainansaajan lyhentäessä velkaa sopimuksen mukaisesti lainaa voidaan käyttää aina uudelleen lainan maksimimäärään asti lainan vapaan luottorajan puitteissa.

4. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus

Lainansaaja vakuuttaa lainaa hakiessaan, että hänen antamansa tiedot ovat oikeita ja totuudenmukaisia. Lainansaaja on vastuussa antamiensa tietojen paikkansapitävyydestä. Lainanmyöntäjä ei vastaa lainahakemuksessa olevista virheistä ja niistä johtuvista viivästyksistä. Lainansaajan ilmoittamien osoitetietojen tulee vastata väestötietojärjestelmään rekisteröityjä tietoja.

Lainanmyöntäjällä on oikeus varmistaa, että lainansaajan antama puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat oikeat ja tämän käytössä. Lainansaajan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa muutokset palveluntarjoajan verkkopalvelussa. Lainanmyöntäjällä on oikeus laskuttaa lainansaajalta virheellisten yhteystietojen selvittämisestä syntyneet kohtuulliset kulut.

5. Lainan nostamisen edellytykset

Lainanmyöntäjä siirtää nostetun lainan määrän lainansaajan ilmoittamalle pankkitilille. Palvelusta kerralla nostettavan rahasumman pitää olla vähintään 50 euroa. Lainasopimus on voimassa toistaiseksi ja asiakas voi nostaa lainan haluamissaan erissä palvelussa tarkemmin määritellyin säännöin lainasopimuksen luottorajaan asti. Nostettu summa siirretään asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille tämän noston yhteydessä valitseman palvelutason mukaisesti. Normaalisti nosto maksetaan asiakkaan pankkitilille 48 tunnin kuluttua siitä, kun nostopyyntö on hyväksytty. Asiakas voi halutessaan saada nostetut varat tililleen kahdeksan tunnin kuluttua tai reaaliaikaisesti, jolloin varat ovat asiakkaan käytettävissä noin 15 minuutin viiveellä. Noston yhteydessä tehty palvelutasovalinta tulee voimaan heti valinnan jälkeen ja se koskee vain yksittäistä nostoa. Palvelutasovalinta on maksullinen ja se aktivoidaan noston tekemisen yhteydessä. Palvelun hinta on ilmoitettu Limiitti-palveluhinnastossa ehtojen lopussa.

Kaikki tekstiviestillä tai mobiilisovelluksen kautta tehtävät nostot maksetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille reaaliaikaisesti, jolloin varat ovat asiakkaan käytettävissä noin 15 minuutin viiveellä.

6. Lainan takaisinmaksu ja käytettävät lisäpalvelut

6.1. Maksuohjelma

Lainansaaja maksaa lainan takaisin lainanmyöntäjälle kuukausierissä erikseen sovitulla tavalla. Maksuerä muodostuu lainan noston yhteydessä lisätystä hinnaston mukaisesta nostokulusta, korosta ja maksamatta olevan pääoman lyhennyksestä sekä muista mahdollisista hinnaston mukaisista kuluista. Jos jäljellä olevan velan kokonaismäärä on pienempi kuin lainasta takaisinmaksettava minimikuukausierä, kuukausieränä maksettava määrä on koko loppuvelka kuluineen ja korkoineen.

Jos maksuerän eräpäivä ei ole pankkipäivä, maksuerän voi suorittaa ensimmäisenä pankkipäivänä eräpäivän jälkeen. Pankkipäiviä ovat viikonpäivät maanantaista perjantaihin pois lukien suomalaiset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä sekä joulu- ja juhannusaatto ja päivä, jota muutoin ei ole pidettävä pankkipäivänä.

Lainansaajan tekemistä liikasuorituksista tehtävistä palautuksista tai maksuviitteettömien suoritusten selvittelystä lainanmyöntäjä veloittaa hinnaston mukaisen kulun. Alle 10 euron liikasuorituksia ei palauteta.

Asiakkaan maksaessa lainaa takaisin maksu kirjautuu lainanmyöntäjälle 1-2 pankkipäivän kuluessa. Asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön lisäpalvelun, jonka aktivoinnin jälkeen suoritettava maksu kirjautuu lainanmyöntäjälle välittömästi edellyttäen, että takaisinmaksu tehdään palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta kautta. Palvelu on maksullinen ja se aktivoidaan palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.2. Lyhennysvapaa kuukausi

Lainansaajalla on mahdollisuus lyhennysvapaan kuukauden käyttöön määrättyjen edellytysten täytyttyä. Lyhennysvapaa kuukausi tarkoittaa vapautumista lainan lyhennyserän ja kulujen suorittamisesta yhden maksueräkuukauden osalta. Lyhennysvapaan vuoksi maksamatta jäävä lyhennyserä ja kulu huomioidaan tätä seuraavissa maksuerissä, joiden suuruus riippuu käytetyn lainan kokonaismäärästä. Lyhennysvapaa koskee vain yhtä maksuerää ja sitä seuraavat maksuerät ovat lainasopimuksen mukaisia. Lyhennysvapaan yhteydessä lainan korko maksetaan normaalisti laskun eräpäivänä. Kun lyhennysvapaa kuukausi on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti ja se koskee seuraavaa erääntymätöntä maksuerää/laskua. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.3. Maksuvapaa kuukausi

Lainansaajalla on mahdollisuus maksuvapaan kuukauden käyttöön määrättyjen edellytysten täytyttyä. Maksuvapaa kuukausi tarkoittaa vapautumista seuraavaksi erääntyvän lyhennyserän suorittamisesta yhden maksueräkuukauden osalta kokonaan. Maksuvapaan käytön vuoksi maksamatta jäävä lyhennyserä siirtyy kuluineen ja korkoineen vaikuttamaan seuraavien maksuerien suuruuteen, jotka riippuvat käytetyn lainan kokonaismäärästä. Kun maksuvapaa kuukausi on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti ja koskee seuraavaa erääntymätöntä maksuerää/laskua. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.4. Minimilyhennyksen puolitus

Lainansaajalla on mahdollisuus minimilyhennyksen puolitukseen määrättyjen edellytysten täytyttyä. Minimilyhennyksen puolituksessa alkuperäinen kuukausierä muutetaan puoleen alkuperäisen kuukausierän suuruudesta (50 prosenttia pienemmäksi). Minimilyhennyksen puolitus on määräaikainen lisäpalvelu ja se koskee kolmea (3) seuraavaksi erääntyvää maksuerää/laskua. Kun minimilyhennyksen puolitus on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä lainansaajan palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.5. Luottorajan korotus

Lainansaajalla on mahdollisuus luottorajan korottamiseen määrättyjen edellytysten täytyttyä. Kun luottorajan korotus on otettu käyttöön, se tulee voimaan heti. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.6. Eräpäivän muutos

Lainansaajalla on mahdollisuus muuttaa eräpäiväänsä määrättyjen edellytysten täytyttyä. Kun eräpäivän muutos on tehty, tulee muutos voimaan seuraavasta laskusta lukien. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.7. Laskutustavan muutos

Lainansaajalla on mahdollisuus muuttaa laskutustapaansa paperilaskusta sähköpostilaskuun tai sähköpostilaskusta paperilaskuun. Lainansaajan sähköpostiosoitteen tulee olla varmennettu, mikäli lainansaaja haluaa saada käyttöönsä sähköpostilaskutuksen. Kun laskutustavan muutos on tehty, seuraava lasku toimitetaan uuden laskutustavan valinnan mukaisesti. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta.

6.8. Lisäpalveluiden käyttäminen

Edellä kohdissa 6.1. – 6.7. kuvatut maksullisien lisäpalveluiden käytölle on rajoitteita, eivätkä palvelut tai osakaan niistä ole välttämättä lainansaajan käytettävissä. Tarkemmat tiedot kulloinkin käytettävissä olevista lisäpalveluista on saatavilla palvelun internetsivuilta www.limiitti.fi tai www.saldo.com kirjautumalla palveluntarjoajan verkkopalveluun.

7. Korko

Lainansaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun nostettu laina on annettu pankille siirrettäväksi lainansaajan pankkitilille. Mikäli lainaan sisältyy erillisiä korottomia ajanjaksoja, ilmoitetaan niistä asiakkaalle rahavarojen noston yhteydessä. Lainansaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin maksamatta olevalle velan kokonaismäärälle lainasopimuksen mukaista korkoa. Nimelliskorko lasketaan todellisten korkopäivien mukaan käyttäen jakajana 360.

Todellinen vuosikorko lasketaan asiakkaalle esimerkkitapauksessa, jossa on arvioitu maksettavaksi lainan kokonaismäärä korkoineen ja kuluineen, kun käytetyn lainan määrä vastaa asiakkaalle myönnettyä luottorajaa ja lainan korko, maksut ja palkkiot pysyvät samana koko ajan. Laskelmassa on huomioitu tyypillisen asiakkaan suorittamat maksut, nostokulu sekä lainan korko. Lainanmyöntäjä voi periä asiakkaalta hinnaston mukaisia kuluja siten, että kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko poikkeaa esimerkistä noudattaen kuitenkin kuluttajansuojalakia.

8. Viivästyskorko

Jos luottoa, sen lyhennystä tai korkoa ei makseta siten, että ne ovat viimeistään eräpäivänä luotonantajalla luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään, jona maksu on luotonantajalla.

Viivästyskorko on 7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin korkolaissa tarkoitettu viitekorko. Viivästyskorko on kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin luotonantajan luotosta perimä korko.

Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on edellä mainittua korkolain mukaista viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt, kuitenkin enintään luottoa koskevan tuomioistuimen tuomion antamiseen saakka. Tämän jälkeen peritään korkolain mukaista viivästyskorkoa.

9. Lainasta perittävät maksut

Hinnaston mukaiset maksut, kuten nostokulu, veloitetaan lainansaajalta kertamaksuna lainan noston yhteydessä tai lainan takaisinmaksuerän yhteydessä. Lainansaajan on korvattava lainanmyöntäjälle myös kustannukset ja palkkiot, jotka aiheutuvat lainan, lainan koron ja lainan hoitamiseen liittyvien muiden maksujen sekä palkkioiden perimisestä.

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa maksuja ja palkkioita. Lainanmyöntäjä voi korottaa luotosta perittäviä lainasopimukseen sen allekirjoitushetkellä sisältyviä maksuja ja palkkioita yleisen hintatason kohoamisen tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Lainanmyöntäjä ilmoittaa lainansaajalle kirjallisesti tai muutoin pysyvällä tavalla maksujen ja palkkioiden muutoksesta ja niiden vaikutuksista maksuerien suuruuteen, lukumäärään tai viimeiseen maksupäivään. Muutos tulee voimaan ilmoitetusta ajankohdasta lukien, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä lainansaajalle. Lainanmyöntäjä ilmoittaa muutoksista lainansaajalle välittömästi kohdan 16 mukaisesti.

10. Lainasopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Laina on jatkuva laina ja lainasopimus on voimassa toistaiseksi. Lainansaaja voi kirjallisesti irtisanoa lainasopimuksen päättymään välittömästi ja lainanantaja kahden (2) kuukauden irtisanomisajalla.

Lainanantajalla on oikeus purkaa lainasopimus välittömästi, mikäli lainansaaja on antanut lainanantajalle harhaanjohtavia tietoja lainaa haettaessa. Sopijapuolella on oikeus purkaa lainasopimus välittömästi, mikäli toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja.

Irtisanomisen/purkamisen jälkeen lainan käyttäminen on kielletty. Irtisanomisen/purkamisen jälkeen jäljellä oleva laina on maksettava loppuun lainaehtojen mukaisesti.

11. Peruuttamisoikeus

Lainansaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus ilmoittamalla siitä lainanantajalle 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, kun lainansaaja on pysyvällä tavalla saanut haltuunsa lainasopimuksen ja lainaa koskevat ennakkotiedot. Peruutusoikeus ei koske yksittäisiä lainan nostoja, kun lainasopimuksen solmimisesta on kulunut enemmän kuin 14 vuorokautta. Peruutusoikeutta ei myöskään ole, kun lainasopimukseen tehdään muutoksia lainansaajan pyynnöstä.

Peruutusilmoituksen voi tehdä kirjallisesti määräajassa osoitteeseen:

Saldo Finance Oyj

Peruutusilmoitukset

Lemminkäisenkatu 46, 20520 Turku

Tai sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@tact.fi.

Peruuttamisilmoituksen on oltava yksilöity ja siitä tulee selvitä ainakin seuraavat tiedot:

 • Otsikko – Peruutusilmoitus
 • asiakkaan nimi
 • syntymäaika
 • paikka ja aika sekä
 • lainansaajan omakätinen allekirjoitus.

Mikäli lainasopimukseen on liitetty muita palveluja, peruuntuvat myös muut palvelut peruutusilmoituksen perusteella. Lainansaajan on palautettava lainasopimuksen perusteella saamansa varat korkoineen 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä uhalla, että peruutus raukeaa. Takaisinmaksettava määrä on tarkistettava asiakaspalvelusta koron laskemista varten. Jos palautusta ei ole tehty 30 päivän kuluessa raukeaa peruutus ja lainasopimus säilyy voimassa entisin ehdoin.

12. Lainansaajan oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin

Lainansaajalla on oikeus maksaa sopimuksen mukaista maksuerää suurempi maksuerä tai koko laina ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia kuluja. Sopimuksen mukaisen kuukausierän ylittävä osa maksusta lyhentää lainansaajan velan pääomaa eikä sitä palauteta lainansaajalle, mikäli tällä on avointa velkaa. Kuukausierän ylittävä suoritus ei myöskään vapauta lainansaajaa tulevien maksuerien maksamisesta. Jos lainansaaja maksaa lainan kokonaan tai osittain ennenaikaisesti takaisin, jäljellä olevasta lainanmyöntäjän saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

13. Lainan käyttöoikeuden rajoittaminen

Lainanmyöntäjällä on oikeus estää tai rajoittaa lainan käyttöä

 • turvallisuussyistä,
 • jos on syytä epäillä, että lainaa käytetään vilpillisesti,
 • jos lainansaajan on joutunut maksuvaikeuksiin, kun esimerkiksi maksuerää ei ole maksettu sopimuksen mukaan,
 • jos ulosottomies ilmoittaa lainanmyöntäjälle lainaa koskevasta maksu- tai suorituskiellosta.

Riski siitä, että lainansaaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan on huomattavasti kohonnut esimerkiksi silloin, kun

 • lainansaaja on maksukyvytön,
 • lainansaaja hakeutuu velkajärjestelyyn, yrityssaneeraukseen tai konkurssiin
 • lainansaajalle määrätään edunvalvoja,
 • lainasta perittäviä maksuja tai palkkioita ei ole maksettu,
 • lainansaajalla on erääntynyt maksettavaksi muita lainoja samalta lainanmyöntäjältä tai samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä. Lainanmyöntäjä ilmoittaa käyttöoikeuden rajoittamisesta kohdan 16 mukaisesti.

14. Lainan erityiset erääntymisperusteet

14.1. Maksun laiminlyönti

Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos lainansaaja laiminlyö pääoman, koron, viivästyskoron tai muun maksun maksamisen eräpäivänä. Lainaa ei ole oikeutta eräännyttää, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta lainansaajasta riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi lainanmyöntäjälle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava lainanmyöntäjälle viivytyksettä.

14.2. Muun kuin maksuviivästyksen vuoksi

Laina erääntyy maksettavaksi lainanmyöntäjän kirjallisesta vaatimuksesta, jos

 • lainansaaja on antanut lainanmyöntäjälle harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa lainan myöntämiseen tai sen ehtoihin,
 • lainansaaja on syyllistynyt muuhun olennaiseen sopimusrikkomukseen tai
 • lainansaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin tai käräjäoikeus on päättänyt velkajärjestelyn aloittamisesta.

14.3. Erääntymisen voimaantulo

Lainan erääntyminen tulee voimaan neljän (4) viikon tai, jos lainansaajalle on aiemmin huomautettu lainan takaisinmaksun viivästyksestä, kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun eräännyttämisilmoitus on lähetetty lainansaajalle, jos viivästynyt määrä on tällöin vielä maksamatta. Jos laina eräännytetään, jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään laina-aikaan. Lainanmyöntäjä saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan lainasopimuksessa yksilöidyt, lainan perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

15. Maksun laiminlyönnin rekisteröinti luottotietorekisteriin

Lainanmyöntäjällä on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa lainan maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli lainansaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun lainansaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

Lainanmyöntäjällä on oikeus luovuttaa lainansaajan maksujen myöhästymiseen liittyviä tietoja myös toisille luotonantajille lainansaajan nimenomaisella suostumuksella.

16. Ilmoituksen tiedoksiantopäivä

Lainanmyöntäjän lainansaajalle lähettämät ilmoitukset katsotaan saapuneen vastaanottajalle viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä, jos ne on lähetetty lainansaajan viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

17. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen

Lainanhakija antaa lainanmyöntäjälle oikeuden kerätä, rekisteröidä ja käsitellä lainahakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saamiaan luottotietoja. Lainanhakija antaa samalla myös luvan siihen, että lainanmyöntäjä kerää, rekisteröi ja käsittelee hakijan luottotietoja valvoessaan lainan käyttöä. Lainanhakija antaa luvan myös sille, että lainanmyöntäjä voi hankkia muilta lainanantajilta tietoja lainanhakijan aikaisemmista lainoista lainahakemuksen käsittelyä varten. Lainanhakija antaa samalla luvan siihen, että lainanmyöntäjä voi luovuttaa näin kerättyä tietoa lainanhakijan luotoista muille lainanmyöntäjille. Edellä mainittuja tietoja kysytään ja luovutetaan Suomen Asiakastieto Oy:n järjestämän teknisen käyttöliittymän kautta järjestelmään liittyneiden lainanmyöntäjien kesken.

18. Oikeus muutoksiin

Lainanmyöntäjällä on oikeus muuttaa lainasopimuksen ehtoja ilmoittamalla lainansaajalle muutoksista etukäteen silloin, kun ne eivät lisää lainansaajan velvollisuuksia eivätkä ne vähennä hänen oikeuksiaan tai kun muutokset johtuvat lain muuttumisesta tai viranomaisen päätöksestä. Ehdotetut sopimusehtojen muutokset tulevat voimaan, jollei lainansaaja vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä. Muutoksista tiedotetaan kirjallisesti vähintään kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

19. Lainansaajan tiedonantovelvollisuus muutostilanteissa

Muutoksista yhteystiedoissa (esimerkiksi nimi, osoite ja puhelinnumero) on ilmoitettava välittömästi palveluntarjoajan verkkopalvelun kautta osoitteessa www.limiitti.fi tai www.saldo.com. Mikäli lainansaaja laiminlyö yhteystietojen muutoksesta ilmoittamisen ja tämä tieto on välttämätön lainanmyöntäjän hoitaman laskutuksen ja siihen liittyvän asiakaspalvelun kannalta, lainanmyöntäjällä on oikeus hankkia lainansaajan muuttunut yhteystieto sekä veloittaa tästä toimenpiteestä maksu. Lainansaajan on annettava lainanmyöntäjälle pyynnöstä taloudellista asemaansa koskevia ja muita tähän luottosuhteeseen vaikuttavia tietoja, jotka ovat lainanmyöntäjälle tarpeellisia.

20. Vastuu välillisistä vahingoista

Lainanmyöntäjä ei vastaa lainansaajalle aiheutuneista mahdollisista välillisistä vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

21. Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu esteestä, joka on epätavallinen ja ennalta arvaamaton, johon se ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. Sopijapuoli ei myöskään vastaa vahingosta, jos tämän sopimuksen mukaisen velvoitteen täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyä velvollisuutta. Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle ylivoimaisesta esteestä niin pian kuin mahdollista. Lainansaaja voi ilmoittaa asian valtakunnallisesti ilmestyvässä päivälehdessä.

Lainanmyöntäjä ei vastaa siitä, että lainansaaja ei voi nostaa tai käyttää lainahakemuksessa ilmoittamalleen pankkitilille nostettuja varoja pankkitilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen tms. puuttumisen tai niihin verrattavan, lainansaajasta riippuvan tai riippumattoman syyn vuoksi. Nostetut lainavarat siirretään lainansaajan pankkitilille yksinomaan lainansaajan ilmoittaman pankkitilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaanmaksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti.

Lainanmyöntäjä ei myöskään vastaa:

 • palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta,
 • mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. eikä korvaa häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja,
 • palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä tai
 • vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä ja vaikeuttaa palvelun toimintaa tai sen osaa.

Näillä lainasopimusta koskevilla yleisillä ehdoilla ei ole rajoitettu kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaisesti kuuluvia oikeuksia. Lainanmyöntäjällä on oikeus milloin tahansa keskeyttää palvelu ilman erityistä syytä ja ilman erillistä ilmoitusta.

22. Sopimuksen siirto

Lainanmyöntäjällä on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen määräämälleen edelleensiirto-oikeuksin. Siirto voidaan tehdä lainansaajaa kuulematta. Siirrosta on ilmoitettava lainansaajalle.

23. Markkinointiviestintä

Mikäli lainanhakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, lainanmyöntäjällä ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää lainanhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

24. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä sen alaisina piirihallintoviranomaisina aluehallintovirastot.

25. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Jos lainasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainansaaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn lainansaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. Mikäli asia viedään suoraan kuluttajariitalautakuntaan, voidaan asia jättää käsittelemättä kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 14§:n 2 momentin perusteella.

26. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Lainansaaja voi nostaa tästä lainasopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä lainansaajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Lainanmyöntäjä voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa tai lainansaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa. Ellei lainansaajalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Tähän lainasopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Voimassa 8.2.2017 alkaen.